انباردار


   مشاغلی که در زیر مجموعه بخش انبارداری قرار می گیرند شامل:

1-  مدیر انبار

2-  انباردار


   انباردار


   مشاغلی که در زیر مجموعه بخش انبارداری قرار می گیرند شامل:

1-  مدیر انبار

2-  انباردار

لطفا برای ایجاد فرم از قسمت مدیریت استفاده نمایید

File Size: 3000KB Maximum
File Types: .jpeg .jpe

File Size: 1000KB Maximum
File Types: .pdf
Enter the code shown above:
ارسال
*لازم