مشاغلی که زیر مجموعه بخش شیمی و مهندسی شیمی است شامل:

1- مدیر بهره برداری

2-اتاق کنترل و آزمایشگاه تولید

 


   مشاغلی که زیر مجموعه بخش شیمی و مهندسی شیمی است شامل:

1- مدیر بهره برداری

2-اتاق کنترل و آزمایشگاه تولید

 

Login failed for user 'abasscoDBUsr'.