مهندس صنایع


شرایط احراز:

1-    توانایی مدیریت تضمین کیفیت

2-    حداقل 5 سال سابقه کار مفید در امر استقرار نظامات مدیریتی و کیفیتی و ایزو

3-    حداقل سن 30 سال

4- ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

5- عدم سوءپیشینه

 

امکانات:

1-    با تامین مسکن

 


مهندس صنایع


شرایط احراز:

1-    توانایی مدیریت تضمین کیفیت

2-    حداقل 5 سال سابقه کار مفید در امر استقرار نظامات مدیریتی و کیفیتی و ایزو

3-    حداقل سن 30 سال

4- ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

5- عدم سوءپیشینه

 

امکانات:

1-    با تامین مسکن

 

Login failed for user 'abasscoDBUsr'.