نقشه کش صنعتی

 

   شرایط احراز:

1-    مسلط به نرم افزارهای طراحی تجهیزات صنعتی (دو بعدی و سه بعدی)

2-    حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه طراحی قطعات و تجهیزات صنعتی

3- ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

4- عدم سوء پیشینه

امکانات:

 

1-   با تامین مسکن

برنامه کاری: 24 روز کار، 6 روز استراحت.

     

 

  

   نقشه کش صنعتی

 

   شرایط احراز:

1-    مسلط به نرم افزارهای طراحی تجهیزات صنعتی (دو بعدی و سه بعدی)

2-    حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه طراحی قطعات و تجهیزات صنعتی

3- ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

4- عدم سوء پیشینه

امکانات:

 

1-   با تامین مسکن

برنامه کاری: 24 روز کار، 6 روز استراحت.

     

 

لطفا برای ایجاد فرم از قسمت مدیریت استفاده نمایید

File Size: 3000KB Maximum
File Types: .jpeg .jpe

File Size: 1000KB Maximum
File Types: .pdf
Enter the code shown above:
ارسال
*لازم