کارمند بازرگانی خارجی


   شرایط احراز:


1-    خانم

2-    فارغ التحصیل شیمی

3-    مسلط به زبان انگلیسی و قوانین و مقررات صادرات و واردات و امور گمرگی

4-    حداقل 5 سال سابقه کار بازرگانی  

5- ارایه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

6- عدم سوءپیشینه

 

   امکانات:

 

1-  با تامین مسکن

 


   کارمند بازرگانی خارجی


   شرایط احراز:


1-    خانم

2-    فارغ التحصیل شیمی

3-    مسلط به زبان انگلیسی و قوانین و مقررات صادرات و واردات و امور گمرگی

4-    حداقل 5 سال سابقه کار بازرگانی  

5- ارایه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

6- عدم سوءپیشینه

 

   امکانات:

 

1-  با تامین مسکن

 

Login failed for user 'abasscoDBUsr'.