استرانسیم سولفید یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی SrS است. نوع خالص آن به رنگ سفید است. استرانسیم سولفید ماده حد واسط تبدیل استرانسیم سولفات (سلسیتین ،سنگ معدن استرانسیم) به سایر ترکیبات استرانسیم است. استرانسیم سولفید از طریق کاهش سولفات در دمای بالا 1000 ºC طبق واکنش زیر تولید می شود:

 

        SrSO4+2 C → SrS +2 CO2

 

 

  

    کاربردها

   استرانسیم سولفید در صنایع بهداشتی به عنوان عامل موبر در پودر های موبر استفاده می شود. همچنین به عنوان یک ماده حد واسط در تولید سایر ترکیبات استرانسیم استفاده می شود. 

 

 

     

 

  استرانسیم سولفید یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی SrS است. نوع خالص آن به رنگ سفید است. استرانسیم سولفید ماده حد واسط تبدیل استرانسیم سولفات (سلسیتین ،سنگ معدن استرانسیم) به سایر ترکیبات استرانسیم است. استرانسیم سولفید از طریق کاهش سولفات در دمای بالا 1000 ºC طبق واکنش زیر تولید می شود:

 

        SrSO4+2 C → SrS +2 CO2

 

 

  

    کاربردها

   استرانسیم سولفید در صنایع بهداشتی به عنوان عامل موبر در پودر های موبر استفاده می شود. همچنین به عنوان یک ماده حد واسط در تولید سایر ترکیبات استرانسیم استفاده می شود.