استرانسیم کربنات پودر سفید، بی بو و بی مزه است به  دلیل ماهیت کربناتی که دارد یک باز ضعیف محسوب میشود و بنابراین در مقابل اسیدها واکنش پذیر است.این ماده پایدار است و کار کردن با ان نیاز به ملاحظات ایمنی خاصی ندارد این ماده در آب کم محلول است (1 قسمت در 100000)، اما انحلال پذیری آن در آب که اشباع از CO2 زیاد می شود (1  قسمت در 1000) .استرانسیم کربنات در اسید رقیق محلول است.

 


   کاربردها

   استرانسیم کربنات به معمولا در فرایند تولید شمش روی برای خالص سازی شمش استفاده می شود. همچنین برای تولید فریت استرانسیم برای ساخت آهنرباهای دایمی که در ساخت بلندگوها و درهای آهنربایی استفاده می شود نیز کاربرد دارد. کاربرد دیگر آن استفاده به عنوان یک ماده رنگ ساز در آتش بازی است استرانسیم و نمک های آن سبب ایجاد رنگ قرمز در آتش بازی می شود. در صنایع سرامیک نیز استفاده وسیعی دارد.

   به دلیل ماهیت بازی ضعیف آن، استرانسیم کربنات برای تولید سایر ترکیبات استرانسیم بوسیله واکنش با اسید مربوطه استفاده می شود.

 

   استرانسیم کربنات پودر سفید، بی بو و بی مزه است به  دلیل ماهیت کربناتی که دارد یک باز ضعیف محسوب میشود و بنابراین در مقابل اسیدها واکنش پذیر است.این ماده پایدار است و کار کردن با ان نیاز به ملاحظات ایمنی خاصی ندارد این ماده در آب کم محلول است (1 قسمت در 100000)، اما انحلال پذیری آن در آب که اشباع از CO2 زیاد می شود (1  قسمت در 1000) .استرانسیم کربنات در اسید رقیق محلول است.

 


   کاربردها

   استرانسیم کربنات به معمولا در فرایند تولید شمش روی برای خالص سازی شمش استفاده می شود. همچنین برای تولید فریت استرانسیم برای ساخت آهنرباهای دایمی که در ساخت بلندگوها و درهای آهنربایی استفاده می شود نیز کاربرد دارد. کاربرد دیگر آن استفاده به عنوان یک ماده رنگ ساز در آتش بازی است استرانسیم و نمک های آن سبب ایجاد رنگ قرمز در آتش بازی می شود. در صنایع سرامیک نیز استفاده وسیعی دارد.

   به دلیل ماهیت بازی ضعیف آن، استرانسیم کربنات برای تولید سایر ترکیبات استرانسیم بوسیله واکنش با اسید مربوطه استفاده می شود.