Description: Description: Description: http://abassco.com/Portals/0/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B71%20%284%29.jpgشرکت نمک‌های باریم و استرانسیم آسیا

آدرس: کیلومتر 125 تهران – سمنان، صندوق پستی:343-35815

تلفن: 2 / 34544470 – 023

فاکس: 34542079 – 023

سایت: WWW.ABASSCO.COM

ایمیل: info@abassco.com

 

 

Description: Description: Description: http://abassco.com/Portals/0/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B71%20%284%29.jpgشرکت نمک‌های باریم و استرانسیم آسیا

آدرس: کیلومتر 125 تهران – سمنان، صندوق پستی:343-35815

تلفن: 2 / 34544470 – 023

فاکس: 34542079 – 023

سایت: WWW.ABASSCO.COM

ایمیل: info@abassco.com

 

 

Login failed for user 'abasscoDBUsr'.