مسئول تدارکات


   شرایط احراز:


1-    مدرک تحصیلی حداقل دیپلم فنی

2-    حداقل 5 سال سابقه خرید ملزومات فنی و صنعتی و آشنا به بازارهای مربوطه

3-    حسن سابقه و امکان ارائه ضامن معتبر

4-    عدم سوء پیشینه

امکانات:

 

1-    با تامین مسکن

 

  

   مسئول تدارکات


   شرایط احراز:


1-    مدرک تحصیلی حداقل دیپلم فنی

2-    حداقل 5 سال سابقه خرید ملزومات فنی و صنعتی و آشنا به بازارهای مربوطه

3-    حسن سابقه و امکان ارائه ضامن معتبر

4-    عدم سوء پیشینه

امکانات:

 

1-    با تامین مسکن

 

لطفا برای ایجاد فرم از قسمت مدیریت استفاده نمایید

File Size: 3000KB Maximum
File Types: .jpeg .jpe

File Size: 1000KB Maximum
File Types: .pdf
Enter the code shown above:
ارسال
*لازم