مشاغلی که زیر مجموعه بخش شیمی و مهندسی شیمی است شامل:

1- مدیر بهره برداری

2-اتاق کنترل و آزمایشگاه تولید

 


   مشاغلی که زیر مجموعه بخش شیمی و مهندسی شیمی است شامل:

1- مدیر بهره برداری

2-اتاق کنترل و آزمایشگاه تولید

 

لطفا برای ایجاد فرم از قسمت مدیریت استفاده نمایید

File Size: 3000KB Maximum
File Types: .jpeg .jpe

File Size: 1000KB Maximum
File Types: .pdf
Enter the code shown above:
ارسال
*لازم